Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

hatályos 2018. január 1-től

Az Angelorum Kft. az egyedi szerződésekben és árajánlatokban meghatározott szolgáltatások nyújtása érdekében kezeli az ajánlatot kérők, megrendelők és vásárlók személyes adatait a szolgáltatások nyújtása, valamint a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás) megvalósítása érdekében.

Emellett az Angelorum Kft.  kezeli a www.desidea.hu honlapján a hírlevélre feliratkozók személyes adatait, hírlevél kiküldése céljából.

Ajánlatot kérők, megrendelők, vásárlók, hírlevélre feliratkozók a továbbiakban együttesen Felhasználók.

A személyes adatok speciális információk, amelyek személyes vagy tényszerű jellemzőket tartalmaznak egy bizonyos természetes személyre vonatkozóan, aki pontosan megnevezhető. Ide sorolhatók olyan információk, mint pl. név, lakcím, telefonszám. Azok az információk, amelyek nem hozhatók közvetlen kapcsolatba egy adott személy személyazonosságával, azok nem számítanak személyes adatoknak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelendő.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

Adatkezelő megnevezése: Angelorum Kft.

Adatkezelő címe: 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a

Az adatkezelő elérhetőségei: e-mail: sales@desidea.hu, telefon: 06 23 428-003

mobil telefon: 06 70 615-9948, honlap: www.desidea.hu

 

 1. Általános rendelkezések
 2. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása (hírlevél esetében), valamint jogi kötelezettség (a vevők teljesítésével kapcsolatos kötelezettségek – számlázás – megvalósítása érdekében).
 3. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon.
 4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Felhasználó felel.
 5. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.
 6. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége a tényleges Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.
 7. Adatkezeléssel érintettek köre:
 8. www.desidea.hu honlapon önkéntesen feliratkozó Felhasználók.

(A honlapon nincs lehetőség regisztráció készítésére.)

 1. árajánlatot kérők, megrendelők, vásárlók
 2. Hozzájárulás az adatkezeléshez:

A Felhasználók a hírlevélre történő feliratkozás befejező lépéseként kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Angelorum Kft., mint adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

 1. Az adatkezelés célja: hírlevél kiküldése (tájékoztatás a legfrissebb hírekről, akciókról, eseményekről) és a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó teljesítési kötelezettség (számlázás) teljesítése.
 2. Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás, valamint információs technológia (számlázó program)
 3. Kik ismerhetik meg a megadott adatokat: A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a Felhasználó azonosítására alkalmas adatokat.
 1. A kezelt személyes adatok köre
 2. A hírlevélre történő feliratkozás során az alábbi adatok kerülnek önkéntes hozzájárulást követően rögzítése:
 3. NÉV (Vezetéknév és keresztnév)
 4. E-MAIL CÍM

A honlapon nincs lehetőség regisztrációra.

 1. A szolgáltatásnyújtással és a teljesítési kötelezettséggel kapcsolatban kezelt adatok:
 2. NÉV
 3. CÍM (vásárló által megadott számlázási, valamint szállítási cím)
 4. TELEFONSZÁM

III. Az adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők) személye:

 1. Az Angelorum Kft. és alkalmazottai
 2. A könyvelést végzi: Dundics&Társa Kft (1182 Bp. Iparvasút u. 12)
 3. A számlázást végzi: www.szamlazz.hu online számlázó program

Üzemeltetője:

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Képviselő neve: Stygár-Joó János ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 13421739-2-41
E-mail: info@szamlazz.hu

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 1. Tárhelyszolgáltató:

Név: Websas.hu Kft.

Székhely: 8272 Tagyon, Petőfi Sándor u. 7.

Adószám: 13412274-2-19  Cégjegyzékszám: Cg. 19-09-515271

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-1/422-1460

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@websas.hu

http://hosting.websas.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 1. További szolgáltatók:
 2. Google Analytics (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland)
 3. Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland)
 4. Mail Chimp (2018 Mail Chimp, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlante, GA 30308)
 5. Az adatkezelés időtartama:
 6. A szolgáltatásnyújtással és a teljesítési kötelezettséggel kapcsoltban kezelt személyes adatok a vásárló valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítését követően, az adott elévülési idő eltelte után kerülnek törlésre.
 7. A hírlevélre történő feliratkozás során önkéntesen megadott személyes adatok azok visszavonásáig, a törlési kérelem beérkezéséig használhatók.
 8. Adattovábbítás külföldre:

A személyes adatok kezelését vagy feldolgozását kizárólag magyarországi személyek/szervezetek végzik a III. / 1., 2., 3., 4. pontban leírtak szerint. A III. / 5. pontban foglalt és külföldi illetékességű szolgáltatók igénybevétele esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul az adatainak külföldre történő továbbításához.

 1. Az érintettek jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

– személyes adatainak helyesbítését, valamint – személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 1. Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a sales@desidea.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Angelorum Kft. 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a, mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol. Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 1. Személyes adatok helyesbítése

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a sales@desidea.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Angelorum Kft. 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.

 1. Személyes adatok törlése vagy zárolása

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a sales@desidea.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Angelorum Kft. 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a, ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával.

Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Adatkezelő a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy a sales@desidea.hu e-mail címen, vagy postai levél útján a következő postai címen: Angelorum Kft. 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a,  (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld. Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldést) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

 1. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

– a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

VII. Bírósági jogorvoslat

Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Angelorum Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, vegyék fel velünk a kapcsolatot a sales@desidea.hu email címen, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

VIII. Hatóság eljárása:

Az érintett panasszal fordulhat, illetve tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu

 1. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK
 2. Cookie-k (sütik) kezelése:

Az Angelorum Kft. weboldalának(www.desidea.hu) használata azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy ehhez hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie / süti egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az android operációs rendszerű mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 1. A Szolgáltatás biztonsága és fejlesztése érdekében kezelt adatok:

Az Angelorum Kft.  weboldalaihoz bárki hozzáférhet személyes adatai megadása nélkül, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. A weboldalak azonban nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjtenek a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Info tv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

 1. Google Analytics

Az Angelorum Kft.  weboldalán a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google ezeket az információkat a látogatók által történt használat értékelésére, elemzésére, a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására használja.

 1. Facebook

Az Angelorum Kft.  weboldalán a Facebook által használt Facebook Pixel szolgáltatás, és a Facebook által használt cookie-k (sütik) működnek, melynek működésére a Facebook adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

https://www.facebook.com/privacy/explanation https://www.facebook.com/policies/cookies/

A Facebook ezeket az információkat a közösségi oldal “Tetszik” gombjának, vagy Facebook bejelentkezés üzemeltetésére hasznosítja, illetve igénybe veszi a mérési és hirdetési szolgál-tatásokhoz. Ide tartoznak a felkeresett webhelyekre és alkalmazásokra vonatkozó adatok, a szolgáltatások használati módjának vagy weboldalon végrehajtott látogatásáról szóló riportok összeállítása és elemzése.

 1. Email címek hírlevél kiküldésére történő felhasználása

Az oldalra látogatók a weboldalon keresztül tudnak feliratkozni a hírlevélre. Az itt megadott email címre kizárólag abban az esetben küldünk hírlevelet (legfrissebb híreinkről, akcióinkról), amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a hírlevelet tartalmazó email alján elhelyezett link segítségével. Az Angelorum Kft. a sales@desidea.hu e-mail címen, vagy postai levél útján a következő postai címen: Angelorum Kft. 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a,  (a pontos személyes adatait feltüntetve )is biztosítja a visszavonás lehetőségét azzal, hogy ez esetben ügyintézési idő merülhet fel, így javasoljuk az azonnali, vagyis a link segítségével történő leiratkozást.